ع
Home » Empowerment and Guidance Program »  


Developing a Food Processing Unit in Beit Skarya
  • Location                 Beit Skarya- Bethlehem 
  • Budget                    €30,060
  • Funded by              CGT, L’Avenir Social Association
  • Status                     Ongoing
  • Beneficiaries        Women Beneficiaries in Beit Skarya Cooperative 
  • Duration                2017 - 2018
  • Sector                     Food security